Õppekava

Õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Eesmärgid:


Üldeesmärgilt lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevust lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemisel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Pohimõtted:

- lapse individuaalsuse ja tema arengupotensiaali arvestamine
- lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
- lapse loovuse toetamine
- mängu kaudu õppimine
- humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
- lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav keskkonna loomine
- lapse turvatunne
- eduelamuste tagamine
- kodu ja lasteasutuse koostöö
- eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine


Õpikäsitus

Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise,katsetamise,suhtlemise,mängu, harjutamise kaudu.
Laps on õppe- ja kasvatustegevustes aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.
Luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust  :
kavandada oma tegevust,teha valikut
seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega
kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes
arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle
hinnata oma tegevuse tulemuslikkust
tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumisest ning tulla toime ebaõnnestumistega